Gweithio i Blaid Cymru

Swyddog Ymgyrchoedd a Data

Swydd rhan-amser barhaol yn Nhŷ Gwynfor, Caerdydd.

Cyflog: Band 3 ( £18,619 - £25,109 pro-rata). Mae’r penodiad fel arfer ar bwynt cychwyn y raddfa.

Amcanion Allweddol

Nod y swydd hon yw helpu i wneud yn siŵr fod ein cofnodion canfasio ac etholiadol yn gyfoes, darparu cefnogaeth hanfodol i’n hymdrechion i sicrhau llwyddiant etholiadol. Byddwch yn ysbrydoli ac yn symbylu gwirfoddolwyr i ymwneud ag ymgyrchoedd Plaid Cymru, a sicrhau fod ein prosesau data ar flaen y gad ac yn hollol fanwl gywir.

Prif Gyfrifoldebau

Bydd y dyletswyddau yn cynnwys:

 1. Datblygu, mireinio a gwella ein prosesau data, gan gynnwys ymchwilio a rhoi prawf ar agweddau newydd ac arloesol
 2. Gwaith cynnal a chadw ar gronfeydd data
 3. Datblygu rhaglen hyfforddi i annog gwirfoddolwyr i gymryd rhan yn ein gweithgareddau casglu a mewnbynnu data
 4. Hyfforddi aelodau ac ymgyrchwyr ar ein meddalwedd data canfasio
 5. Sicrhau cydymffurfio â GDPR, ynghyd â diogelwch data cyffredinol a chywirdeb cronfeydd data
 6. Cynhyrchu adroddiadau data
 7. Unrhyw weithgareddau rhesymol eraill y gall y Prif Weithredwr benderfynu arnynt o bryd i’w gilydd.

Sgiliau a phrofiad - Hanfodol

 • Sgiliau TG rhagorol i gynnwys Microsoft Excel i lefel uwch, ffeiliau csv a chronfeydd data cyffredinol
 • Profiad o ddarparu hyfforddiant a chefnogaeth i ddefnyddwyr
 • Sgiliau trefnu a rheoli amser da
 • Y gallu i fewnbynnu data i lefel uchel iawn o gywirdeb
 • Gallu i gyflawni llawer tasg ar yr un pryd a blaenoriaethu gwaith yn effeithiol
 • Cefnogi amcanion ac egwyddorion Plaid Cymru
 • Y gallu i weithio mewn dull sydd yn cyd-fynd â hyrwyddo cyfle cyfartal

Sgiliau a phrofiad - Dymunol

 • Yr hyder a’r gallu i gynhyrchu syniadau newydd ac i ddatblygu syniadau
 • Experience of working with volunteers
 • Gwybodaeth a dealltwriaeth o gyd-destun gwleidyddol Cymru a Phlaid Cymru
 • Gwybodaeth o raglennu VBA

Cyffredinol

Bydd y sawl a benodir yn atebol i’r Dirprwy Brif Weithredwr. Mae cyfarwyddyd ar ymgyrchoedd yn cael ei roi gan y Cyfarwyddwr Etholiadau. Mae’r tîm staff a gyflogir yn uniongyrchol gan y Blaid a grwpiau etholedig y Blaid ar hyn o bryd yn gymharol fach. Mewn sefyllfa o’r fath, mae’n hanfodol i bob aelod o’r staff fod ag agwedd hyblyg tuag at y tasgau sydd i’w gwneud, a’i f/bod yn gallu gweithio yn effeithiol fel tîm, gan ddeall anghenion a chyfyngiadau eich gilydd. Gwirfoddolwyr yw’r rhan fwyaf o swyddogion y blaid ar bob lefel. Bydd angen i’r sawl a benodir fod â dealltwriaeth dda o’r cyfyngiadau mae hyn yn olygu.

Lleoliad

Tŷ Gwynfor, Cwrt Anson, Caerdydd CF10 4AL

Oriau gwaith

22.2 awr yr wythnos. Sylwch fod gweithio gyda gwirfoddolwyr yn aml yn gofyn am hyblygrwydd o ran oriau gwaith a lleoliad cyfarfodydd, gan gynnwys gweithio gyda’r nos ac ar benwythnosau.

Telerau ac Amodau

Swydd ran amser yw hon ac fe’i cynigir ar y raddfa gyflog o £18,619 - £25,109 pro rata. Cynigir y swydd ar gontract parhaol yn amodol ar gwblhau cyfnod prawf o dri mis yn foddhaol. Mae cyfraniad pensiwn o 10% gyda’r swydd. Mae Plaid Cymru yn gweithredu arferion gweithio hyblyg.

Sut i wneud cais

Cliciwch yma i lawrlwytho'r ffurflen gais ac yma i lawrlwytho'r ffurflen cyfleoedd cyfartal.

Anfonwch eich ffurflen gais wedi ei llenwi at Geraint Day geraintday@plaid.cymru, i gyrraedd ddim hwyrach na 23:59 ar 26 Chwefror 2018, neu drwy’r post at Tŷ Gwynfor, Llys Anson, Glanfa’r Iwerydd, Caerdydd, CF10 4AL. 

Profiad Gwaith

Os am gyfle i wirfoddoli ac ennill profiad gyda Phlaid Cymru yna cysylltwch â post@plaid.cymru am wybodaeth ynglŷn â chyfleuon profiad gwaith. 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.