Matthew Woolfall-Jones

Matthew_W_Jones_Llai2.jpg

Ymgeisydd Plaid Cymru dros etholaeth Torfaen

Ganwyd Matthew Woolfall Jones ym Mhont-y-pŵl yn Nhorfaen, ac yna fe’i magwyd hefyd.

Mynychodd ysgolion George Street, Bryn Onnen ac yna Ysgol Gyfun Gwynllyw cyn astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth. Yno fe dderbyniodd doethuriaeth wedi iddo ymchwilio theatr i bobl ifanc yng Nghymru, y diwylliant digidol a nifer o agweddau ar fywyd pobl ifanc yn y ganrif hon.

Mae Matthew wedi gweithio fel darlithydd ym Mhrifysgol Aberystwyth, ac wedi gweithio gyda phobl ifanc yn y Celfyddydau. Mae ef eisoes yn gweithio yn y Cynulliad, ac yn llawn deall prosesau llywodraeth Cymru a pheth o’r sialensiau sydd i ddod yng Nghymru, a’r hyn sydd ei angen i fod yn Aelod Cynulliad dros ei ardal.

Mae Matthew wedi ymgyrchu yn erbyn cau ysgol gynradd Victoria a meithrinfa Brynteg yn ardal Abersychan, ac yn cefnogi achos ymgyrchwyr yn y Farteg i ddiogelu’r gymuned a’r ysgol leol yn erbyn Cloddio Glo Brig.

Mae Matthew yn dod o deulu o weithwyr gofal. Wrth iddo gael ei fagu, roedd ei Dad yn warchodwr i dri pherson gydag anghenion arbennig a oedd yn byw gyda’r teulu. O ganlyniad, mae gan Matthew brofiad o weithio gydag amryw o bobl, ac mae e’n barod i fod yn Aelod etholaeth i holl drigolion Torfaen.

Wrth gael ei ddewis i fod yn ymgeisydd Aelod Cynulliad dros Dorfaen, dywedodd:

“Rydw i wrth fy modd. Fyswn i ddim am ymgeisio yn unman arall. Fan hyn y ces i fy ngeni, a fan hyn rwyf yn byw, a dyma le rwy'n teimlo y gallaf wneud gwahaniaeth mawr er lles fy nghymuned.

“Rydw i am i Dorfaen wireddu ei photensial economaidd lawn, ac mae fy mlaenoriaethau i yn cynnwys gwella’r gwasanaeth iechyd a’r gwasanaethau addysg, yn ogystal â gwasanaethau i bobl hŷn a phobl anabl.

“Rydw i am i’n plant dderbyn yr addysg orau a mwyaf ysbrydoledig. Rwyf eisiau i bobl sydd angen ac yn derbyn triniaeth i gael gofal o’r safon uchaf gan staff sy’n cael eu trin yn deg a gyda pharch gan y llywodraeth.

“Fe wna i weithio dros Dorfaen well a thros bob un sy’n byw yma.”

 

Helpwch ymgyrch Matthew

Nôl i’r map etholaethau

 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.