Ian James Johnson

 Ian_Johnson_-_Vale_of_Glamorgan.jpg

Ymgeisydd Plaid Cymru dros etholaeth Bro Morgannwg

Etholwyd y Cynghorydd Johnson i Gynghorau Bro Morgannwg a Thref y Barri ym mis Awst 2012 yn dilyn buddugoliaeth isetholiad hanesyddol a welodd ogwydd o 12.3% o Lafur i Blaid Cymru, gan ennill y sedd i’r Blaid ar lefel cyngor sir am y tro cyntaf.

Daw Ian o'r Barri, lle cafodd ei addysg yn ysgolion Babanod ac Iau Romilly ac Ysgol Gyfun y Bechgyn, y Barri, cyn astudion yng Ngholeg Prifysgol Llundain (UCL), a chwblhau ei PhD ym Mhrifysgol Caerdydd.

Bu Ian yn wastad yn weithgar yn y gymuned leol; mae'n llywodraethwr ysgol yn ei gyn-ysgol gyfun, Ysgol Gyfun y Barri, a hefyd Ysgol Gynradd Gladstone. Mae'n un o ymddiriedolwyr Cymdeithas Gerddi Cymuned Alexandra, lle’r agorwyd neuadd a man chwarae newydd yn ddiweddar. Mae Ian hefyd yn aelod o bwyllgor trefnu Gŵyl Gelf y Barri ac yn Llywydd Clwb Pêl-droed Tregatwg a'r Barri sydd yn rhedeg timau pêl-droed hŷn, iau a mini yn y Barri.

Mae Ian yn adnabyddus am ei gysylltiadau cryf â phêl-droed yn lleol, gan yr arferai fod yn olygydd cylchgrawn diwrnod y gêm ac yn olygydd gwefan CPD Tref y Barri yn ystod blynyddoedd gogoneddus y clwb yn y 1990au a dechrau’r unfed ganrif ar hugain, a bu’n ohebydd chwaraeon i bapurau newydd y Barry & District News a’r Barry Gem newspapers.

Yn wleidyddol, Ian yw Pennaeth Polisi Plaid Cymru, a chyn hynny, bu'n gweithio yn San Steffan, lle'r enillodd wobr Dods/epolitix am Ymchwilydd Pleidiau Lleiafrifol y Flwyddyn yn 2011 am ei waith yn datgelu storiâu oedd yn rhan o sgandal hacio ffonau'r News of the World.

Ar Gyngor Bro Morgannwg, llwyddodd Ian i ddangos bod gwallau yng Nghynllun Datblygu Lleol y Cyngor, gan ddangos sut y mae'r cyngor am godi bron i ddwbl nifer y tai sydd eu hangen yn y sir, a dadleuodd yn erbyn toriadau i wasanaethau rheng-flaen ac o blaid Cyflog Byw i holl staff y cyngor. Mae'n aelod o bwyllgor Gofal Cymdeithasol ac Iechyd y cyngor, ac mae'n pwyso am ofal cymdeithasol gwell i bobl hŷn.

Gyda ward cyngor sydd yn cynnwys safleoedd eiconig y Barri megis Llyfrgell y Sir a godwyd ag arian Carnegie, Theatr y Neuadd Goffa, a stadiwm chwaraeon Parc Jenner, yn ogystal â'r Parc Canolog, canol y dref a rhan o'r Glannau, mae gan Ian ddiddordeb mewn datblygu economaidd a chreu swyddi yn y Barri, gan sicrhau cysylltiadau rhwng Ynys y Barri, y Glannau a chanol y dref, ac y gall pobl leol elwa o ail-ddatblygu'r Barri fel hyn.

Dywedodd Ian "Mae Plaid Cymru yn blaid sydd yn uchelgeisiol dros Gymru a'r cymunedau ledled ein gwlad. Rydym eisiau sicrhau y newid sydd ei angen ar Gymru i wneud ein heconomi yn gryfach trwy greu mwy o swyddi, a rhai sy'n talu'n well, gyda chyflog byw; yr ydym eisiau sicrhau Gwasanaeth Iechyd Gwladol sydd o'r radd flaenaf ond yn benodol Gymreig, trwy hyfforddi 1,000 yn fwy o feddygon, a rhoi'r cychwyn gorau mewn bywyd i'n plant gyda dysgu o'r ansawdd gorau oll. Ein huchelgais i wneud yn well yw'r hyn sydd yn golygu mai Plaid Cymru yw'r dewis gorau i drigolion Bro Morgannwg yn yr etholiad hwn."

Helpwch ymgyrch Ian

Nôl i’r map etholaethau

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.